Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Huurder tot het verrichten van diensten door Verhuurder waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de dienst die Verhuurder aanbiedt, is het verhuren van supboarden, elektrische fietsen en bijbehorende Materiaal.
 6. Gehuurde: de roerende zaken die door Verhuurder worden verhuurd zijn supboarden, elektrische fietsen en bijbehorende Materiaal.
 7. Huurder: de Consument of het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verhuurder.
 8. Overeenkomst: De overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verhuur van het Gehuurde.
 9. Verhuurder: De aanbieder van het Gehuurde aan Huurder, hierna: Urban Junkies.
 10. Materiaal: het materiaal dat wordt meegeleverd bij het verhuren van de Diensten, zoals riem, veiligheidsleash, peddel, pomp, sloten, batterij tassen alsmede reddingsvesten en overige materialen/zaken.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Urban Junkies en iedere Overeenkomst tussen Urban Junkies en een Huurder.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Huurder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Urban Junkies aan Huurder aangeven op welke wijze Huurder de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Urban Junkies zijn gepubliceerd, zodat Huurder deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Urban Junkies is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Huurder.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 8. De minimale leeftijd van Huurder in geval van het suppen dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger. Minderjarigen vallen te allen tijde geheel onder de verantwoording en begeleiding van de ouders of diens verzorgers/ begeleiders. Kinderen kunnen gebruik maken van de Materialen en de Diensten onder de uitdrukkelijke begeleiding van de ouders/wettelijke verzorgers.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Urban Junkies gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Urban Junkies gedane Aanbod is vrijblijvend. Urban Junkies is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk wordt bevestigd en/of Huurder het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Urban Junkies het recht een Overeenkomst met een potentiële Huurder om een voor Urban Junkies gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en het Gehuurde met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Urban Junkies niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Urban Junkies kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Gehuurde.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Urban Junkies zijn indicatief en geven de Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Urban Junkies niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Huurder dient eerst een reservering te plaatsen op basis van het Aanbod van Urban Junkies voordat er een Overeenkomst tot stand kan komen.
 2. Huurder kan via de website en/of social media van Urban Junkies, telefonisch en/of via externe partners reserveren. Urban Junkies heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Indien Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Urban Junkies, zal Urban Junkies de Overeenkomst met Huurder schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Op het moment dat Huurder de beschikking krijgt over het Gehuurde komt er een Overeenkomst tot stand voor bepaalde tijd met een maximale huurperiode zoals door Urban Junkies bepaald, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Urban Junkies daaraan niet gebonden.
 6. Elke overeenkomst die met Urban Junkies wordt aangegaan of een project dat door Huurder aan Urban Junkies wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Urban Junkies is verbonden.
 7. Het herroepingsrecht van Huurder is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 8. Urban Junkies is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.
 9. Indien blijkt dat een Aanbieding is komen te vervallen, heeft Urban Junkies het recht om een vervangend Aanbod te doen.
 10. Urban Junkies kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Huurder aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien op basis hiervan goede gronden zijn om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Urban Junkies gerechtigd gemotiveerd een offerte en/of Overeenkomst te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De huurperiode wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op de overeengekomen datum en tijd.
 2. Zowel Huurder als Urban Junkies kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Huurder.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Huurder onverlet voor zover Urban Junkies ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Huurder dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Huurder als Urban Junkies kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Urban Junkies nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 5. In geval van annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode, is Urban Junkies gerechtigd om de volledige huursom in rekening te brengen bij Huurder. Annulering geschiedt uitsluitend op de door Urban Junkies aangegeven wijze. Voor groepen (vanaf 6 personen) geldt een termijn van 7 dagen.
 6. Indien er sprake is van dusdanig slechte weersomstandigheden dat de Dienst niet uitgevoerd kan worden, een en ander naar het uitsluitende oordeel van Urban Junkies, zal Huurder hierover geïnformeerd worden, waarna er zonder meerkosten een nieuwe afspraak wordt ingepland.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Urban Junkies zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Urban Junkies de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Huurder. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Huurder verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Urban Junkies aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Urban Junkies heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Urban Junkies aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Urban Junkies of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Huurder komen, sprake is van vertraging heeft Urban Junkies recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Huurder.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Urban Junkies het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 6. Urban Junkies kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Huurder, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling.
 7. Urban Junkies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Urban Junkies is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Urban Junkies bekend was.
 8. Huurder vrijwaart Urban Junkies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar zijn.
 9. Urban Junkies geeft instructies voor het gebruik van het Gehuurde en wat daarbij belangrijk is. Huurder dient de instructies te allen tijde in acht te nemen. De actieradius is beperkt. De radius voor de fiets bedraagt 40 km en voor de sub maximaal één uur afhankelijk van de stand die wordt gekozen. Huurder dient hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.
 10. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn geldig ten voordele en ten nadele van de bevoegde Bestuurders van de fiets.

 

Artikel 7 – Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Huurder

 1. Huurder dient met het Gehuurde om te gaan zoals van een goed huurder betaamt. Huurder is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
 2. De huurder erkent het Gehuurde in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. Alvorens het Gehuurde in gebruik wordt genomen verplicht Huurder zich telkens de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten.
 3. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Urban Junkies (op)geleverde zaken. Doorverhuur is verboden.
 4. Huurder van een e-fiets dient minimaal 16 jaar oud te zijn. Huurder is vooraf het ingebruikneming van het Gehuurde minstens één jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs evenals een geldig identiteitskaart of paspoort in bezit te hebben. Indien Huurder deze documenten op eerste verzoek van Urban Junkies niet kan overhandigen, zal Urban Junkies de Overeenkomst annuleren zonder dat Huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Urban Junkies is gerechtigd aanvullende documenten te verlangen.
 5. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege huurder en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Urban Junkies, de buren en de verdere omgeving.
 6. Het is Huurder verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen.
 7. Huurder is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode op de afgesproken plaats en tijd in te leveren. Huurder is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode schoon, droog en in goede staat ter beschikking te stellen aan Urban Junkies en af te leveren conform de Overeenkomst. Urban Junkies is gerechtigd om het Gehuurde binnen 12 uur na levering te controleren op schade.
 8. In geval van verlies of diefstal van het Gehuurde is de Huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk, en dient Huurder de aanschafwaarde te vergoeden.
 9. Huurder is verplicht alle door Urban Junkies verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Urban Junkies niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Huurder.
 10. Urban Junkies is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Huurder te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Urban Junkies verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Urban Junkies voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 11. Alleen personen die in de huurovereenkomst voor de fiets als Bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van Huurder – zijn aangeduid, mogen Het Gehuurde besturen, mits zij beschikken over de daartoe vereiste bevoegdheid en bekwaamheid en mits zij geestelijk en lichamelijk geschikt zijn om Het Gehuurde te besturen. Het Gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt op de openbare weg. Het Gehuurde mag in ieder geval niet worden gebruikt voor: (i) rijlessen, (ii) motorsport doeleinden, (waaronder race-evenementen), (iii) veiligheidstrainingen, (iv) commercieel personenvervoer, (v) verhuur aan anderen en (vi) het vervoer van brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen. Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden op de wegen en fietspaden.
 12. Bij het einde van de Overeenkomst is Huurder verplicht om de Het Gehuurde in goede staat, schoongemaakt op de met Urban Junkies overeengekomen locatie op de overeengekomen terugkomsttijd. Daarbij dient Huurder alle bijbehorende bescheiden aan Urban Junkies te retourneren. Huurder is verplicht om alle aanwijzingen ten behoeve van een correcte inname van gehuurde van Urban Junkiesop te volgen. De Gehuurde hoeft niet retour met een opgeladen accu.
 13. Het gebruik van het Gehuurde door Huurder is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Huurder is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van Urban Junkies te houden, waarbij Urban Junkies Huurder bij aanvang op de hoogte stelt van alle verplichtingen van Huurder.
 14. Huurder verklaart in goede gezondheid te verkeren. Huurder dient er tevens zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruikers het Gehuurde gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
 15. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het op eigen inzicht gebruiken van het Gehuurde is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Huurder.
 16. Indien Huurder supboarden huurt, beschikt Huurder over een goede zwemvaardigheid en dient in bezit te zijn van een zwemdiploma A.
 17. In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het Gehuurde, is het Huurder niet toegestaan het Gehuurde te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de veiligheid.
 18. In geval van het suppen dient Huurder te allen tijde de fatsoensnormen geldend op en rond het water na te leven. Huurder respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels. Het is Huurder niet toegestaan om op wateren te suppen waar dat niet is toegestaan. Indien Huurder hier geen gehoor aan geeft, komt dit voor eigen rekening en risico (waaronder verstaan eventuele boetes).
 19. Huurder is er zelf verantwoordelijk voor om onder lage bruggen door te varen, met alle gevolgen van dien. Huurder is aangeraden om dit niet te doen.
 20. Huurder verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/ of alcohol. Gebruik en/of onder invloed zijn van drugs en/ of alcohol is tijdens de huurperiode niet toegestaan. Indien Huurder dit verbod niet naleeft, is Huurder hier nimmer verantwoordelijk voor.
 21. Huurder dient over een aansprakelijkheidsverzekering te beschikken.
 22. In geval van elektrische fietsen ontvangt Huurder twee sleutels, waarvan één voor het slot en één voor de fiets. Indien Huurder de verstrekte sleutels kwijtraakt, is Urban Junkies gerechtigd de kosten hiervan in rekening te brengen bij Huurder. Huurder dient de accu van de fiets, die te vinden is onder het zadel, steeds te vergrendelen voor gebruik.
 23. Huurder is verplicht eventuele boetes ten gevolge van en gedurende het gebruik van Het Gehuurde door Huurder, zoals onder meer maar niet beperkt tot parkeer- en verkeersboetes aan Urban Junkies te vergoeden. Urban Junkies is derhalve gerechtigd eventuele boetes e.d. op Huurder te verhalen. Indien Huurder de boetes niet tijdig betaalt, en Urban Junkies ontvangt hier een aanmaning voor, is Urban Junkies gerechtigd om de verhoging door te berekenen alsmede extra administratiekosten.

 

Artikel 8 – Verplichtingen Verhuurder

 1. Urban Junkies staat in voor de deugdelijkheid van Het Gehuurde en de kwaliteit van de geleverde zaken, alsmede voor de uitvoering van de Overeenkomst naar haar beste kunnen. Doch zijn uitgezonderd van garantie alle gevolgen door normaal gebruik (slijtage), onoordeelkundig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing en/of instructies van Urban Junkies.
 2. Urban Junkies levert het Gehuurde met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde accu en, voor zover Urban Junkies kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 3. Urban Junkies stelt (samen met Huurder) voorafgaand aan het verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het Gehuurde bevindt, wordt aangegeven.
 4. Urban Junkies is gehouden Huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten te overhandigen.
 5. Urban Junkies dient ervoor te zorgen dat er in het Gehuurde een Nederlandstalige instructiedocument aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar Huurder binnen en buiten openingstijden van Urban Junkies gebruik van kan maken.
 6. Urban Junkies draagt zorg voor instructies aangaande adequate pechhulp in Nederland. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het Gehuurde ook in het buitenland gebruikt mag worden.
 7. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de Urban Junkies indien het Gehuurde wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door Urban Junkies vergoed.
 8. Bij de inname door Urban Junkies zal Het Gehuurde gecontroleerd worden op eventuele schade en zal er een eindafrekening plaatsvinden waarbij eventuele niet gemelde schade en/of waardevermindering in rekening wordt gebracht bij Huurder.
 9. Het Gehuurde wordt te allen tijde meegegeven met een volle accu.

 

Artikel 9 – Levering

 1. Huurder is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Urban Junkies of er door andere omstandigheden buiten de macht van Urban Junkies enige vertraging ontstaat, heeft Urban Junkies recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Huurder dient Urban Junkies schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Huurder heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Indien Urban Junkies gegevens behoeft van Huurder in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Huurder alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Urban Junkies ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien Urban Junkies een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen 1 uur na levering aan Urban Junkies schriftelijk te worden gemeld op info@urbanjunkies.nl. Bij beschadiging van het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Huurder zelf, is Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Gehuurde.
 6. Huurder wordt geacht het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het Gehuurde in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Huurder verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Urban Junkies te vergoeden. Huurder is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het Gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Huurder worden uitgevoerd.
 7. Indien Huurder het Gehuurde later dan de gehuurde tijd inlevert, worden extra huurkosten doorberekend aan Huurder. Het Gehuurde dient een half uur voor sluitingstijd, doch uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd terug te brengen. Bij gebreke hiervan, riskeert Huurder een boete van €[bedrag],-.

 

Artikel 10 – Gebreken

 1. Urban Junkies staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
 2. Urban Junkies is gehouden om op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Urban Junkies zijn te vergen.
 3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 1 uur aan Urban Junkies gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Urban Junkies voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Huurder is verplicht de aanwijzingen van Urban Junkies op te volgen.
 4. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Urban Junkies van:
 1. Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
 2. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Huurder wordt vergoed;
 3. Schade door onzorgvuldig handelen van Huurder zelf.
 1. Huurder heeft geen recht op reclame als er sprake is van geringe, toelaatbaar geachte afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een afwijking in kleur.
 2. Urban Junkies zal, voor zover mogelijk, voor een vervangende materiaal zorgen. Alle bijkomende kosten in het kader van de vervanging komen voor rekening en risico van Urban Junkies, tenzij aangetoond wordt dat het tekort is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens Huurder. Indien vervanging onmogelijk is, zal Urban Junkies de overeengekomen huurprijs en borg aan Huurder restitueren. Restitutie aan Huurder worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 11 – Schade

 1. Elke schade en ieder verlies dient terstond, doch uiterlijk binnen één uur aan Urban Junkies gemeld te worden via het schadeformulier c.q. reparatieformulier op de Website. Indien overeengekomen, zorgt Urban Junkies voor een verdere afhandeling van de schade.
 2. Huurder dient het schadeformulier zo volledig mogelijk en binnen 24 uur na het ontstaan van de schade aan Urban Junkies ter beschikking te stellen. Het schadeformulier is te raadplegen op de Website.
 3. Nadat Huurder schade heeft gemeld door middel van het door Urban Junkies verstrekte formulier, te vinden op de Website, dient Huurder zich te onthouden van enig gebruik van Het Gehuurde totdat de door Urban Junkies het Gehuurde heeft hersteld dan wel heeft vervangen.
 4. In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met Het Gehuurde toegebracht of vermissing van Het Gehuurde is Huurder verplicht Het Gehuurde niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
 5. Indien Urban Junkies de door Huurder gestelde feiten met betrekking tot de oorzaak van de schade gemotiveerd betwist, dient Huurder diens feitelijke stellingen te bewijzen.
 6. Het Gehuurde is verzekerd voor de verhuur. Het eigen risico is € 1.000,- per gebeurtenis. Indien gedurende de Overeenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt Huurder hierbij Urban Junkies om zonder enig recht op terugboeking deze kosten dan wel het verschuldigde bedrag na de huurperiode middels een machtiging af te schrijven van Huurders bank- of girorekening. Dit geschied via een eenmalige machtiging. Bij digitale goedkeuring van de voorwaarden van de Overeenkomst machtigt de Huurder Urban Junkies tot het bovenstaande, met een maximale eigen risico van € 1.000,- voor de Huurder.

 

Artikel 12 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 3. Huurder is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Huurder door Urban Junkies ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Huurder een borgsom dient te betalen. Indien een borgsom is overeengekomen, dient Huurder de borgsom te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Indien het Gehuurde in nette staat is teruggebracht, wordt de borg zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 (kalender)dagen na beëindiging van de huurperiode teruggestort.
 5. Urban Junkies is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 

Artikel 13 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij anders overeengekomen.
 2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Huurder dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Urban Junkies. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Urban Junkies een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Huurder is overeengekomen, is Urban Junkies gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van Urban Junkies op de Huurder onmiddellijk opeisbaar ook dient het Gehuurde dan terstond door Huurder althans diens erfgenamen in de macht van Urban Junkies te worden gebracht.
 6. Urban Junkies heeft het recht de door de Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Urban Junkies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Urban Junkies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Huurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Huurder zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Huurder zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Huurder binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is, zal Urban Junkies zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Urban Junkies meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Huurder.

 

Artikel 14 – Garantie

Urban Junkies staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Urban Junkies gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Urban Junkies de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan Urban Junkies.
 2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Urban Junkies verwerkt worden. Huurder staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Huurder Urban Junkies tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Urban Junkies op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Urban Junkies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Huurder de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Urban Junkies bevoegd de tussen haar en Huurder bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Huurder, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Urban Junkies gesloten Overeenkomst voortvloeien. Urban Junkies is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. Voorts is Urban Junkies bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Urban Junkies op Huurder onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Urban Junkies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Huurder mag het Gehuurde niet zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Urban Junkies retour zenden.
 6. Bij beëindiging van de huurperiode verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde.
 7. Urban Junkies is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden.
 8. Urban Junkies behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst leidt tot aansprakelijkheid van Urban Junkies jegens Huurder of derden, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in verband met de Overeenkomst door Urban Junkies in rekening gebracht ten aanzien van directe schade, behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Urban Junkies. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
 2. Urban Junkiesis niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. Schade als gevolg van het gebruik van de door Urban Junkies geleverde zaken, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 3. Gebruik van Het Gehuurde geschiedt op eigen risico van Huurder. Huurder dient zich te vergewissen van het feit dat gezien de aard van het Gehuurde, de nodige extra zorg c.q. voorzichtigheid ten aanzien van Het Gehuurde geboden is. Urban Junkies is niet aansprakelijk ten aanzien van gevolgschade doordat Huurder onderweg een pechgeval is overkomen. Urban Junkies zal zich in een dergelijk geval inzetten het pechgeval tijdig te herstellen door ofwel een nieuwe fiets/supboard aan te leveren of wel de nodige reparaties te verrichten.
 4. Urban Junkies is niet aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van Het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode. Huurder dient zich te houden aan gebruik van Het Gehuurde volgens de handleiding en instructies van Urban Junkies en de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Urban Junkies is nimmer aansprakelijk voor gebreken ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade, verlies of niet inachtneming van enige bepaling van het huurcontract. Huurder is gehouden om het Gehuurde terug te brengen in de toestand waarin Huurder deze heeft ontvangen van Urban Junkies. Schade aan de remmen, de aandrijving en zuivere breukschade zijn niet te beschouwen als ongevalschade en komt voor rekening van Huurder.
 6. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Urban Junkies lijdt als gevolg van enige gebeurtenis gedurende de huurperiode alsmede alle schade welke op enige wijze in verband houdt met de huur van het Gehuurde en redelijkerwijze niet voor rekening van Urban Junkies behoort te komen.
 7. Huurder is aansprakelijk voor alle verkeersdelicten en administratieve overtredingen, alle overtredingen van wettelijke bepalingen, alsmede de daden van een Bestuurder alsof deze de eigen acties van de Huurder waren.
 8. Urban Junkies is op geen enkele manier aansprakelijk indien Huurder nalaat zich adequaat en voldoende te verzekeren.
 9. Enige kosten voor reparaties, vervanging of herstel komen voor rekening van Huurder indien deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van Het Gehuurde. Van ondeugdelijk gebruik is in ieder geval sprake als Het Gehuurde gebruikt wordt in strijd met artikel 7 lid 11 van deze algemene voorwaarden of anderszins daarmee verband houdt. Urban Junkies behoudt hierbij het recht aanvullende schadevergoeding te vorderen voor zover de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten de waarde van het de te vervangen zaak overschrijden. Bij beschadiging van Het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Huurder zelf, is Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het gehuurde.
 10. Schade of verlies van Het Gehuurde door diefstal en/of vandalisme, met inbegrip van waardevermindering van Het Gehuurde, komt voor rekening en risico van Huurder. Huurder is zelf verantwoordelijk om de eventueel benodigde juridische maatregelen c.q. vervolgstappen te nemen.
 11. Urban Junkies is niet aansprakelijk voor de zaken die worden achtergelaten bij teruggave van het Gehuurde of enigszins verantwoordelijk voor de bewaring c.q. opslag hiervan.
 12. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de juiste manier stallen van Het Gehuurde alsmede een goede en juiste bevestiging daarvan aan een onlosmakelijk object (bijvoorbeeld een daarvoor bestemd hek). Het Gehuurde mag nimmer onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten door Huurder.
 13. Ingeval van schending van de inleverplicht door meerdere Huurders, is elke Huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld.
 14. Urban Junkies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Urban Junkies is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Urban Junkies bekend was.
 15. Urban Junkies is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 16. Urban Junkies is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of storingen of het om welke reden dan ook niet (tijdelijk) beschikbaar haar van de website.
 17. Urban Junkies staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namensUrban Junkies verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 18. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Urban Junkies vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Urban Junkies binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.
 19. Huurder vrijwaart Urban Junkies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar is.

 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Urban Junkies verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Urban Junkies zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Huurder vrijwaart Urban Junkies van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Huurder vrijwaart Urban Junkies voor alle aanspraken van Huurder en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Huurder, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Indien een minderjarigen gebruik maakt van het Gehuurde dan staat Huurder er voor in dat daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of voogd. Indien die toestemming ontbreekt vrijwaart Huurder Urban Junkies voor alle aanspraken op welke grond dan ook van die ouder(s) of voogd indien de toestemming blijkt te ontbreken.

 

Artikel 19 – Overmacht

 1. Urban Junkies is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Urban Junkies, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) werkstakingen in het bedrijf van Urban Junkies, (x) beslaglegging van welke aard en reden dan ook, (xi) niet beschikbaar zijn van het Gehuurde door technische mankementen (het gehuurde wordt door Urban Junkies met regelmaat verhuurd, het kan daarom voorkomen dat door schade of plotselinge storingen, mankementen of andere technische problemen, ondanks inspanningen van Urban Junkies om dit te verhelpen, niet voldoende materialen beschikbaar zijn voor de verhuur) en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Urban Junkies buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Urban Junkies heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Urban Junkies haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver Urban Junkies ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Urban Junkies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 20 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het Gehuurde dat voorwerp van de Overeenkomst is, gaat over op Huurder zodra het Gehuurde in de macht van Huurder is gebracht. Hiervan is in ieder geval sprake indien het Gehuurde is geleverd op het afleveradres van Huurder.

 

Artikel 21 – Boete

Bij beschadiging dan wel het niet (tijdig) en/of op de door Urban Junkies aangegeven wijze retourneren van de het Gehuurde is Huurder een direct opeisbare boete verschuldigd tot maximaal de hoogte van een door onafhankelijke derde getaxeerde marktwaarde van Het Gehuurde dat vooraf bekend wordt gemaakt aan Huurder, tenzij Urban Junkies kan aantonen dat zij meer schade heeft geleden ten gevolge van het handelen van Huurder en deze schade redelijkerwijze niet voor rekening van Urban Junkies dient te komen.

 

Artikel 22 – Klachten

 1. Indien Huurder niet tevreden is over het Gehuurde en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst van Urban Junkies is Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@urbanjunkies.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Urban Junkies de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Urban Junkies zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Urban Junkies en Huurder is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Urban Junkies heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Huurder hiervan op de hoogte stellen.
 3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Urban Junkies heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Urban Junkies en Huurder worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Zeeland-West-Brabant (locatie Breda), tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Breda, 2 juni 2022